68 άτομα με Σύμβαση Εργασίας στο Ε.Κ.Π.Α. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

68 άτομα με Σύμβαση Εργασίας στο Ε.Κ.Π.Α.

Για τις ανάγκες του ερευνητικού - αναπτυξιακού Έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Θάλεια Δραγώνα, ζητούνται άτομα για την υποστήριξη του Έργου. Η Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5001002 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου ορίζεται έως 30/9/2018. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του υποψηφίου, η διάρκεια της οποίας θα ορίζεται αναλόγως με τις ανάγκες της Πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και έως τις 30/9/2018 µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο μέχρι τη λήξη του και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότητα 1η: Εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής/ Δημοτικής Εκπαίδευσης ή/και Πτυχίο σχολών Φιλοσοφικής και Θετικών Επιστημών ή/και Πτυχίο Κοινωνικών/ Ανθρωπιστικών Επιστημών (ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής)


Ειδικότητα 2η: Επόπτες/τριες παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού έργου ενισχυτικών δράσεων
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής/ Δημοτικής Εκπαίδευσης ή/και Πτυχίο σχολών Φιλοσοφικής και Θετικών Επιστημών ή/και Πτυχίο Κοινωνικών/ Ανθρωπιστικών Επιστημών (ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής).
- Κατ’ ελάχιστο 2ετής εμπειρία εποπτείας παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού έργου.

Ειδικότητα 3η: Παιδαγωγικός/ή Υπεύθυνος/η μαθημάτων ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ.
Απαραίτητα προσόντα:
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής ή σε αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο του έργου (ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής).
- Κατ’ ελάχιστο 3ετής εμπειρία σχεδιασμού και εποπτείας προγραμμάτων ενισχυτικών μαθημάτων

Ειδικότητα 4η: Υπεύθυνος/η Συντονισμού και εποπτείας Κινητών ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ.
Απαραίτητα προσόντα:
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής ή σε αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο του έργου (ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής).
- Κατ’ ελάχιστο 3ετής εμπειρία εποπτείας εκπαιδευτικών/κοινωνικών παρεμβάσεων για ευάλωτες ομάδες.

Ειδικότητα 5η: Oδηγοί-διαμεσολαβητές στα Κινητά ΚΕΣΠΕΜ
Απαραίτητα προσόντα:
- Κάτοχος διπλώματος οδήγησης β΄κατηγορίας σε ισχύ
- Άριστη γνώση της γλώσσας της μειονότητας η οποία προκύπτει είτε από αντίστοιχο πιστοποιητικό είτε από την ιδιότητα μέλους της μειονότητας

Ειδικότητα 6η: Διοικητική υποστήριξη στο γραφείο διοίκησης της Αθήνας
Απαραίτητα προσόντα:
- Απολυτήριο Λυκείου
- 5ετής εμπειρία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης και λογιστικής διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων

Ειδικότητα 7η: Επιμελητής/τρια κειμένων Πράξης
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ σχολών Φιλοσοφικής (ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής)
-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής) στις Επιστήμες της Αγωγής ή σε αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο του έργου


Πληροφορίες: κα Μπόθου Φρ. και κα Σωτηρίου Ελ., τηλ. 210-3689323, 210- 3689308 και 210-3689322.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad