Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Ικάρων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Ικάρων


Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει Δεκαπέντε (15) θέσεις Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για τη διεξαγωγή Διδακτικού -Ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3187/2003, όπως ισχύει και του άρθρου 57 του ΠΔ 151/2013.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση με το ειδικό έντυπο (Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση), το οποίο δύναται να αναζητηθεί στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού της Πολεμικής Αεροπορίας ή από την ιστοσελίδα της ΠΑ (www.haf.gr). Το έντυπο της αίτησης, συμπληρώνεται σύμφωνα με τις «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ» που αναφέρονται σε αυτό. Η σωστή συμπλήρωση της αίτησης είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή πιστοποιητικό ισοτιμίας από αναγνωρισμένο ΑΕΙ του εσωτερικού, για τους τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την ίδρυση
του ΔΙΚΑΤΣΑ.

γ. Αντίγραφα πτυχίων ή διπλωμάτων αλλοδαπής, μεταφρασμένα στα Ελληνικά, από έναν από τους αρμόδιους φορείς:
(1) Από Έλληνες δικηγόρους.
(2) Από διορισμένους στα κατά τόπους Πρωτοδικεία άμισθους
ερμηνείς.
(3) Από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών – Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση, για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.
(4) Από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
(5) Από τους μόνιμους υπάλληλους Προξενικής Αρχής, εφόσον αυτοί γνωρίζουν την ξένη γλώσσα ή από μεταφραστή που έχει προσληφθεί για το σκοπό αυτό σε οργανική θεσμοθετημένη θέση στην Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ.
(6) Από επίσημους ορκωτούς μεταφραστές, εφόσον η έλλειψη προσωπικού και τυχόν εξειδικευμένη ορολογία δεν επιτρέπουν τη μετάφραση από υπάλληλο της Προξενικής Αρχής, οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ως επίσημα αναγνωρισμένοι μεταφραστές -διερμηνείς θεωρούνται οι ιδιώτες που είναι εγγεγραμμένοι σε καταλόγους που τηρούν οι επιτόπιες δικαστικές αρχές των οποίων η γνησιότητα της υπογραφής επικυρώνεται από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

δ. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, σε τέσσερα (4) αντίτυπα σε έντυπη μορφή και σε ψηφιακή, στο οποίο να αναφέρονται κυρίως οι σπουδές, η ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα και η κάθε είδους προϋπηρεσία.

ε. Υπόμνημα επιστημονικών εργασιών -δημοσιεύσεων σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή και τέσσερα (4) σε ψηφιακή. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και εργασίες (σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, συνέδρια κ.λ.π.) πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου. Σε περίπτωση που η εργασία έγινε δεκτή για δημοσίευση αλλά δε δημοσιεύτηκε ακόμη, πρέπει να υπάρχει γραπτή βεβαίωση του εκδοτικού οίκου, ότι η υποβληθείσα εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση χωρίς αλλαγές και πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ψευδούς δήλωσης, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε

Διεθνείς Οργανισμούς ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.

ζ. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας επικυρωμένες από τον αρμόδιο φορέα έκδοσής
τους.
5. Όποιοι/ες επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:

α. Γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου είτε του δημοσίου, είτε ιδιωτών, με τις οποίες θα πιστοποιούν δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων της θέσης που έχουν επιλεγεί, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου που θα του αποσταλεί από τη Σχολή (Ν. 4210/13, άρθρο 7).

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο δήμος στον οποίο είναι δημότες, ο τόπος γέννησης στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας και ο στρατιωτικός αριθμός (μόνο για άρρενες), προκειμένου η Σχολή να προβεί αυτεπάγγελτα στην αναζήτηση πιστοποιητικού γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης, αντίστοιχα.

6. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο Ελληνικού ΑΕΙ, ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Επίσης οι άρρενες πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται η υποχρεωτική στράτευση, οφείλουν να υποβάλουν αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τους και πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος, επίσημα μεταφρασμένα.

7. Όποιοι/ες επιλεγούν θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον κύριο ασφαλιστικό φορέα, τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου και τον ΑΦΜ τους.

8. Οι διδάσκοντες/ουσες που θα επιλεγούν και κατέχουν άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να υποβάλουν άδεια της Υπηρεσίας τους που θα τους επιτρέπει την απασχόλησή τους στη Σχολή, εφ’ όσον προσληφθούν.
9. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του επιλεγέντος για ανάληψη υπηρεσίας, λόγω κωλύματος ή και αποχώρησής του προ της λήξης της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής του ή ακόμα, λόγω ανεπαρκούς διαθεσιμότητας συγκριτικά με τις απαιτούμενες ώρες και ημέρες απασχόλησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της ΣΙ, η Σχολή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αντικατάστασης του επιλεγέντος από τον επόμενο επιλαχόντα, με σχετική εισήγηση του Κοσμήτορα και απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (ΑΣ) της ΣΙ.
10. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή είναι η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (ΑΣ) της Σχολής. Προ της επιλογής, οι υποψήφιοι ενδέχεται να προσκληθούν για να παραστούν ενώπιον της ΑΣ για την παροχή διευκρινίσεων επί του φακέλου υποψηφιότητάς τους.
11. Όποιοι/ες επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, στην οποία θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά το διδακτικό και ερευνητικό έργο τους.
12. Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη της, χωρίς άλλη διατύπωση.

13. Η Σχολή Ικάρων διατηρεί το δικαίωμα, της μη κάλυψης (μερικώς ή ολικώς) των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών ή τις εκπαιδευτικές της ανάγκες, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο της δημοσίευσης της προκήρυξης ή της πρόσληψης, καθώς και της λύσης της σύμβασης σε περίπτωση πρόσληψης μόνιμου διδακτικού προσωπικού σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
14. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα, να γνωστοποιεί σε τρίτους στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι, τηρουμένων των προβλέψεων της νομοθεσίας για την γνώση διοικητικών εγγράφων και για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
15. Η πραγματική διαθεσιμότητα του χρόνου απασχόλησης των υποψηφίων για τις θέσεις μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος σπουδών, συνιστά πρωταρχικό κριτήριο επιλογής και πρόσληψης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
16. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15451 -Αθήνα) για ΣΙ, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.

17. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Κοσμητεία:

α. Στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΣΙ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193681.

β. Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΙ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00, και στο τηλέφωνο: 210-8193851.
18. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση του υποψηφίου. Υποψήφιοι, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα, όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία.
19. Η ΣΙ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ανακοινώσει αυτούς/ες που θα επιλεγούν στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ http:www.haf.gr/el/career/diagonismoi.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad