Παράταση έως 8 Ιουλίου για το ΕΣΠΑ μικρών επιχειρήσεων - e-theseis.gr
Responsive Ads Here

Post Top Ad

Your Ad Spot

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Παράταση έως 8 Ιουλίου για το ΕΣΠΑ μικρών επιχειρήσεων

Νέα ευκαιρία για τους μικρούς και πολύ μικρούς επιχειρηματίες που θέλουν να διεκδικήσουν ενισχύσεις του ΕΣΠΑ ύψους 6.000 έως 80.000 ευρώ καθώς το σχετικό πρόγραμμα πήρε νέα παράταση στις 8 Ιουλίου, για την υποβολή των προτάσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με την επωνυμία «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» είναι συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ. Με τα κονδύλια που διαθέτει πριμοδοτείται και η αύξηση της απασχόλησης καθώς τα ποσοστά επιδότησης προσαυξάνονται κατά 10 μονάδες. Σκοπός της δράσης είναι η επιδότηση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Αυτοί είναι οι εξής:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Υλικά / Κατασκευές
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια:
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
2. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Οσοι πάρουν το «πράσινο φως» μπορούν να επιδοτηθούν για επενδυτικά σχέδια από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Με πιο απλά λόγια, οι δικαιούχοι σίγουρα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ενίσχυση από 6.000 έως 80.000 ευρώ και αν προσλάβουν και εργαζόμενους τότε τα ποσά αυτά ανεβαίνουν στο εύρος των 7.500 με 100.000 ευρώ. Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα - Εξοπλισμός
• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
• Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
• Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE).
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
• Να έχει την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύι άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε Κώδικα Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν από την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Επιχειρήσεις που στερούνται την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση.
• Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο περιφέρεια.
• Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ)]
• Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση όπως δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.
• Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει τη χορήγηση νέας ενίσχυσης σε δικαιούχο, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης. Επομένως, αφενός η χορηγούσα αρχή κάθε φορά που πρόκειται να χορηγήσει νέα ενίσχυση σε μια επιχείρηση πρέπει να ελέγχει εάν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση προηγουμένης ενίσχυσης, αφετέρου η αιτούμενη την ενίσχυση επιχείρηση υποχρεούται να δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, εάν εκκρεμεί σε βάρος της διαδικασία ανάκτησης.

Προϋπολογισμός

Τα ποσοστά κατανομής της ενίσχυσης σε νέους και παλιούς
Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες. Με βάση την κοινοτική νομοθεσία, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται εκείνη η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αιτιολογεί τη χορήγηση νέας παράστασης «στη θετική εξέλιξη της πορείας των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση του προγράμματος στήριξης και έναρξη της συζήτησης για το δημόσιο χρέος». Οπως εξηγεί, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, κάτι το οποίο αντανακλάται, μεταξύ άλλων, και στη μεγάλη αύξηση της ανταπόκρισης των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, που παρατηρείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

LIDL Hellas Εργασία: Ψάχνουν προσωπικό με μισθό 2.500 ευρώ

Post Top Ad

Your Ad Spot