544 επικουρικοί γιατροί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας - e-theseis.gr
Responsive Ads Here

Post Top Ad

Your Ad Spot

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

544 επικουρικοί γιατροί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας

Πράσινο φως για την πρόσληψη συνολικά 544 επικουρικών γιατρών στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας έχει ανάψει το υπουργείο Υγείας καθώς ήδη έχει εγκριθεί σειρά προκηρύξεων για τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας.
Γιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φόρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προαναφερόμενη απόφαση στην Υγειονομική Περιφέρεια της προτίμησής τους (μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση και οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι).
Μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 οι γιατροί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον τηρούμενο μέχρι σήμερα ηλεκτρονικό κατάλογο του υπουργείου και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε νοσοκομείο ή ΠΕΔΥ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μια υγειονομική περιφέρεια.
Στον κατάλογο οι γιατροί εγγράφονται έπειτα από αίτησή τους και μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν για μια πενταετία, μετά την πάροδο της οποίας διαγράφονται αυτοδικαίως.
Δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο έχουν οι γιατροί οι οποίοι:
α) Είναι έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σύζυγοι ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακράν διαμένονιος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου παραμονής ομογενούς.
Β) Εχουν άδεια ή βεβαίωση άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας.
γ) Είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρα μας και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας.
δ) Δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της χώρας.
ε) Δεν έχουν παραιτηθεί από θέση γιατρού ΕΣΥ ή δεν έχουν αποποιηθεί διορισμό σε θέση γιατρού ΕΣΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) σε δύο υγειονομικές περιφέρειες της προτίμησής τους ή β) σε μια υγειονομική περιφέρεια και την κεντρική
Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι us 13 Μαΐου 544 επικουρικοί γιατροί σε νοσοκομεία όλης ms χώρας υπηρεσία του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημά του ή γ) στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ και κάποιο παράρτημά του.
Η προτίμηση δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής στον κατάλογο. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση παρέχεται η ευχέρεια στους ενδιαφερομένους που θα δηλώσουν την προτίμησή τους για υγειονομικές περιφέρειες που περιλαμβάνουν περισσοτέρους του ενός νομούς να δηλώσουν επιπλέον προτίμηση για συγκεκριμένους νομούς αλλά όχι για περισσότερους από δύο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται προκειμένου να συνδυαστεί η ανάγκη άμεσης κάλυψης των θέσεων με τις κοινωνικές, οικογενειακές ή οικονομικές ανάγκες των ενδιαφερομένων.
Δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την αίτηση εγγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την προτίμησή τους πριν από την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής υπεύθυνης δήλωσής τους.
Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο γιατροί διαγράφονται λόγω συμπλήρωσης πενταετούς παραμονής σε αυτόν ή λόγω τοποθέτησής τους σε θέση επικουρικού γιατρού ή λόγω διορισμού σε έμμισθη θέση του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Οσοι γιατροί καταλάβουν, μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο, θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση διαγραφής.
Οι γιατροί που δεν θα αποδεχθούν την τοποθέτησή τους σε θέσεις για τις οποίες έχουν δηλώσει προτίμηση χάνουν τη σειρά προτεραιότητάς τους και εγγράφονται στο τέλος του καταλόγου σε περίπτωση που υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Σε περίπτωση αποποίησης τοποθέτησης για δεύτερη φορά ή σε περίπτωση παραίτησης από τη θέση πρόσληψης, ο γιατρός δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής προτού παρέλθει διετία από την ημερομηνία αποποίησης ή παραίτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

LIDL Hellas Εργασία: Ψάχνουν προσωπικό με μισθό 2.500 ευρώ

Post Top Ad

Your Ad Spot