Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

LIDL Hellas Εργασία: Ψάχνουν προσωπικό με μισθό 2.500 ευρώ

Θέσεις εργασίας στην ΕΛΣΤΑΤ

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Α ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που
επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών για τις
διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές έρευνες (περιόδου Μαΐου-Δεκεμβρίου
2016), να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από την 10η Μαρτίου 2016 μέχρι και την 24η ώρα της 10ης Απριλίου 2016.

Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα έχει ισχύ για οκτώ (8) μήνες,
από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο 2016.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών
έχουν μόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69
ετών.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών
προσώπων δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων
δημόσιων οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτό το
Μητρώο.

Οι Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση στατιστικών
ερευνών και απογραφών (συλλογή και έλεγχο στοιχείων).
Το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή
στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία
συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή
των επιχειρήσεων, και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Η υγεία, η
φυσική καταλληλότητα και η γνώση της Ελληνικής γλώσσας πρέπει να
επιτρέπουν στους ΙΣ την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της κάθε έρευνας,
δεδομένου ότι απαιτούνται για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων
πολλαπλές μετακινήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές
συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών.


Οι ΙΣ λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά
σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους, όσον αφορά στον τρόπο συλλογής,
συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που
συμμετέχουν.

Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες ΙΣ δεσμεύονται, και
εγγράφως, για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού
έργου που αναλαμβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των
στοιχείων που θα χειριστούν.

Η επιλογή των ΙΣ γίνεται με ένα σύστημα βαθμολόγησης τέτοιο, ώστε να
διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η αποτελεσματικότητα των ερευνών της
ΕΛΣΤΑΤ.

Η επιλογή των ΙΣ θα γίνει από το Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών
της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι υποψήφιοι ΙΣ έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στην ΕΛΣΤΑΤ εντός 21
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών
Πινάκων Κατάταξης των ΙΣ.

Κάθε ΙΣ αξιολογείται για το έργο που αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
του έργου του, και η αξιολόγησή του είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για τη
συνέχιση της απασχόλησής του ως ΙΣ στην ΕΛΣΤΑΤ.

Η αμοιβή των ΙΣ καθορίζεται σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες
μέτρησης του έργου των ΙΣ και προκαθορισμένης αμοιβής ανά μονάδα έργου. Η
αμοιβή για κάθε συλλεχθέν και ορθά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο έχει
υπολογιστεί από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη
συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου και δύναται να
αναπροσαρμόζεται από την ΕΛΣΤΑΤ πριν την έναρξη λειτουργίας του κάθε
Μητρώου.

Η καταβολή της αμοιβής των ΙΣ πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και
την παράδοση της εργασίας τους.

Για όσους ΙΣ προκύπτει ακαθάριστο ποσό, για κάθε τίτλο πληρωμής,
μεγαλύτερο ή ίσο των 1.500,00 ευρώ, οφείλουν να προσκομίζουν στην ΕΛΣΤΑΤ
φορολογική ενημερότητα.

Η παροχή υπηρεσιών των ΙΣ στην ΕΛΣΤΑΤ σε καμία περίπτωση δεν
υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ
2390/Β΄/28.08.2012).

Επισημαίνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι αναρμόδια για τον καθορισμό του
καθεστώτος ανεργίας (όπως σε θέματα ΟΑΕΔ) που αφορά όσους
απασχοληθούν ως ΙΣ σε έρευνές της.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους
ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr, στην κεντρική σελίδα του Portal, θεματική
ενότητα ΕΛΣΤΑΤ, ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ».

https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=472:5558
Οι ΙΣ που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα Μητρώα ΙΣ, θα πρέπει να
υποβάλλουν νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής.

Για τους ενδιαφερόμενους που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή και Internet ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό ηλεκτρονικού
υπολογιστή, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης 
Υπεύθυνης Δήλωσης και από την Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ (Δ/νση
Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών),
καθώς και από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ).

Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης
Δήλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν και, όταν τους ζητηθεί, να υποβάλουν,
άμεσα, τα παρακάτω πλήρη δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο της
σελίδας του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου.

2) Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και Δ Ο Υ που ανήκουν.

3) Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

4) Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να
φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού.

5) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά
επικαλούνται με την αίτησή τους.

6) Τίτλο-ους σπουδών (για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, αποκτηθέντες στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης
από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα).

7) Βεβαίωση σπουδών (για τους φοιτητές-τριες).

8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: (α) δεν υπόκεινται στις διατάξεις του
Ν.4308/2014 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ιδίου Νόμου, δεδομένου ότι η
εργασία που θα αναλάβουν είναι ευκαιριακή και παρεπόμενη και (β) γνωρίζουν ότι το
συνολικό ετήσιο ποσό που μπορούν να λάβουν (όπως προβλέπεται από το παραπάνω
άρθρο), είτε από την ΕΛΣΤΑΤ είτε από αλλού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
10.000 ευρώ.

9) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, τουλάχιστον επιπέδου Β1 (Ν.2413/1996,
άρθρο 10, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για υποψηφίους που
δηλώνουν ότι δεν κατέχουν τίτλο σπουδών από την Ελλάδα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψήφιους ΙΣ
αυτοπροσώπως.

Για τους ΙΣ που θα απασχοληθούν στην Αττική, τα δικαιολογητικά θα
υποβληθούν, όταν τους ζητηθούν, στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣΤΑΤ, στη
Διεύθυνση της ΕΛΣΤΑΤ που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή της έρευνας για την
οποία έχουν επιλεγεί.

Για τους ΙΣ που θα απασχοληθούν σε Νομούς εκτός Αττικής, τα δικαιολογητικά
θα υποβληθούν, όταν τους ζητηθούν, στην οικεία ΥΣΝ.

Στη συνέχεια, κατόπιν πρώτων ελέγχων, τα δικαιολογητικά μεταβιβάζονται στη
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών
Συνεργατών.

Οι ΙΣ, για να έχουν δικαίωμα παραλαβής του υλικού της έρευνας, πρέπει
προηγουμένως να έχουν παραδώσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
την εκπαίδευση στην πρώτη έρευνα που θα επιλεγούν και αυτά τα
δικαιολογητικά να έχουν περάσει από έναν πρώτο έλεγχο, από τους
παραλαμβάνοντες αυτά αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον υποψήφιο ΙΣ κατά τη
συμπλήρωση της Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ
Άρνηση του υποψήφιου ΙΣ να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη
έρευνα, στην οποία καλείται να συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες από τις
περιοχές προτίμησης που έχει δηλώσει στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του,
θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών
που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο ΙΣ.

Επισημαίνεται ότι δεν πληρώνονται οδοιπορικά έξοδα από την ΕΛΣΤΑΤ . Σε
αυτό το πλαίσιο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν προτίμηση μόνο σε
περιοχές που κρίνουν ότι μπορούν να μεταβούν με ίδια έξοδα. Επίσης, οι
υποψήφιοι ΙΣ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος
μόνο μικρός αριθμός ερωτηματολογίων για συλλογή σε κάποιες περιοχές.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Άρνηση του υποψήφιου ΙΣ να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη
έρευνα της κατηγορίας ερευνών που έχει επιλέξει (Νοικοκυριά ή Επιχειρήσεις)
στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του
από τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο
Μητρώο ΙΣ.

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ
Για να έχει τη δυνατότητα υποψήφιος ΙΣ να επιλεγεί σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες
έρευνες στα νοικοκυριά, θα πρέπει να έχει δηλώσει διαθεσιμότητα χρόνου για
όλους τους μήνες για τους οποίους ισχύει το Μητρώο. Η συνεργασία με τους
υπευθύνους των νοικοκυριών για τη συλλογή στοιχείων πολλές φορές απαιτεί
επισκέψεις και κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τα Σαββατοκύριακα ή
τις αργίες.

Για να έχει τη δυνατότητα υποψήφιος ΙΣ να επιλεγεί σε έρευνες στις
επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχει διαθεσιμότητα χρόνου κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες των επιχειρήσεων.

Άρνηση του υποψήφιου ΙΣ να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε μηνιαία ή
τριμηνιαία έρευνα, έστω και για ένα μήνα από αυτούς που έχει δηλώσει στην
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από
τις μηνιαίες ή τριμηνιαίες έρευνες, καθώς και από τις επόμενες επιλογές όλων
των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο ΙΣ.
Αν ΙΣ που συμμετέχει σε μηνιαία ή τριμηνιαία έρευνα, διακόψει έστω και για
ένα μήνα από αυτούς που έχει δηλώσει στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του,
θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από το υπόλοιπο των μηνιαίων ή
τριμηνιαίων ερευνών που συμμετέχει, καθώς και από τις επόμενες επιλογές
όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο ΙΣ.

4. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ
Άρνηση του υποψήφιου ΙΣ να αποδεχτεί τη συμμετοχή του σε διενεργούμενη
έρευνα για την οποία επιλέχθηκε ή άρνηση μετά από εκπαιδευτικό σεμινάριο,
θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των ερευνών
που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο ΙΣ.
Αν ΙΣ, που ήδη συμμετέχει σε έρευνα, αρνηθεί τη συμμετοχή του σε επόμενη
έρευνα, για την οποία επιλέγεται, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από
τις επόμενες επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο
Μητρώο ΙΣ και δεν θα συμπεριληφθεί στο επόμενο Μητρώο. Θα συνεχίσει,
όμως, την ολοκλήρωση της διενέργειας των ερευνών που έχει αρχίσει, με βάση
το νέο Μητρώο.

5. ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρνηση του ήδη επιλεγμένου ΙΣ σε πρόσθετη έρευνα από αυτήν που
απασχολείται, μέσα στον ίδιο μήνα και μέχρι τη συμπλήρωση των ωρών κατά
μήνα που έχει δηλώσει, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις
επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο ΙΣ
και δεν θα συμπεριληφθεί στο επόμενο Μητρώο.

6. ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Ιδιώτες Συνεργάτες που αναλαμβάνουν ένα μικρό ή μεγαλύτερο αριθμό
ερωτηματολογίων μιας έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να εργαστούν με
συνέπεια ώστε να επιστρέψουν στους καθορισμένους χρόνους και ορθά
συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια στην ΕΛΣΤΑΤ. Η ανταπόκριση του ΙΣ στο
έργο του θα αξιολογείται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και, αν βρεθεί
η ανταπόκριση ελλιπής, ο Συνεργάτης θα αντικατασταθεί και δεν θα
συμπεριληφθεί τουλάχιστον στο επόμενο Μητρώο.

7. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΙΣ ΛΟΓΩ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Δεν επιτρέπεται ΙΣ να λάβει μέρος σε έρευνες που διενεργούνται σε ΥΣΝ όταν
στην ίδια ΥΣΝ υπηρετεί συγγενής του. Έχει, όμως, δικαίωμα να υποβάλλει
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή,
εκτός της ΥΣΝ που υπηρετούν οι συγγενείς του.
Επίσης, αποκλείονται οι ΙΣ από έρευνες, όπου στα Τμήματα ή στις Διευθύνσεις
που τις διενεργούν υπηρετούν συγγενείς τους ως Υπάλληλοι. Υπάρχει, όμως, η
δυνατότητα, αν πληρούν τις προϋποθέσεις, να απασχοληθούν σε έρευνες
άλλων Διευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ.
Τέλος, στις έρευνες, γενικώς, δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος ως ΙΣ,
συγγενικά πρόσωπα του Προϊσταμένου και των Υπαλλήλων του Τμήματος
Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών της Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης, των Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών της ΕΛΣΤΑΤ και του
Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

8. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ
Ο υποψήφιος ΙΣ θα ειδοποιείται για την επιλογή του σε διενεργούμενη
έρευνα με μήνυμα στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει για
επικοινωνία με την ΕΛΣΤΑΤ στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή του και με τον
ίδιο τρόπο (δηλαδή, με μήνυμα από τον ίδιο αριθμό στον αριθμό του κινητού
από το οποίο του έχει αποσταλεί το μήνυμα-πρόσκληση) θα αποδέχεται την
πρόσκληση. Η σχετική διαδικασία καταγράφεται ηλεκτρονικά και, ως
αποδεικτικό, ισχύει το ηλεκτρονικό αρχείο που προκύπτει από το σύστημα
αποστολής και λήψης μηνυμάτων, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί από τον πάροχο
της συγκεκριμένης εφαρμογής για την ΕΛΣΤΑΤ.
Για να μην διακινδυνεύσει η εγκαιρότητα της διεξαγωγής των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ,
η μη απόκριση του υποψήφιου, ανεξαρτήτως λόγου, εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος 48 ωρών από την ώρα αποστολής του μηνύματος, θα θεωρείται
άρνηση και θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τις επιλογές όλων των
ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο ΙΣ.

9. ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δήλωση ανακριβών στοιχείων θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του ΙΣ από
τις επιλογές όλων των ερευνών που θα διενεργηθούν με βάση το νέο Μητρώο
ΙΣ.Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και
από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών,
στα τηλέφωνα 213 135 2182, 3035, 3050, 3068.

Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου