Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed apasxolhsh@gmail.com

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

LIDL Hellas Εργασία: Ψάχνουν προσωπικό με μισθό 2.500 ευρώ

Πρόγραμμα ανανέωσης δομών σε τουριστικές επιχειρήσεις

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Οι ενισχύσεις ξεκινούν από 6.000 ευρώ και φθάνουν τα 75.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης αυξάνεται αν γίνουν και προσλήψεις
Ενισχύσεις από 6.000 έως 75.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν από το ΕΣΠΑ μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να ανανεώσουν τις κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό τους αλλά και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.


Οι χρηματοδοτήσεις αυτές προέρχονται μέσα από τη δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επανεκκίνηση - ΕΠΑνΕΚ» που διαχειρίζεται το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ο προϋπολογισμός της είναι 20 εκατ. ευρώ και τις προσεχείς ημέρες θα δημοσιευτεί η αναλυτική προκήρυξη με τις ακριβείς προϋποθέσεις και τους σαφείς όρους συμμετοχής. Πρόκειται για τον πρώτο κύκλο υποβολής των προτάσεων, ενώ δεύτερος κύκλος αναμένεται να ανοίξει στις αρχές του καλοκαιριού.
Η δράση με την επωνυμία «Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» έχει ως στόχο στην πλήρη εφαρμογή της, δηλαδή με την ολοκλήρωση και των δύο κύκλων υποβολής προτάσεων, να χρηματοδοτήσει περίπου 500 με 700 επιχειρήσεις του τουρισμού. Σκοπός της πέρα από την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των εταιρειών του κλάδου (ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρές ξενοδοχειακές μονάδες κ.λπ.) είναι και η βελτίωση της θέσης τους στην εσωτερική και τη διεθνή τουριστική αγορά.
Η διαφορά σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων είναι πως το ύψος της επιδότησης αυξάνεται αν γίνουν και προσλήψεις προσωπικού. Για την ακρίβεια, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει κατά 40% έργα που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση, εύρους από 15.000 έως 150.000 ευρώ. Αν η επιχείρηση αρκεστεί στο να διεκδικήσει κονδύλια χωρίς πρόσληψη εργαζομένων, τότε θα επιδοτηθεί με ποσά από 6.000 έως 60.000 ευρώ.Στην περίπτωση, όμως, που το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει και πρόσληψη, τότε το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται κατά 10 μονάδες. Ετσι το ύψος των επιδοτήσεων ανεβαίνει στα 7.500 με 75.000 ευρώ. Βέβαια η έξτρα χρηματοδότηση θα έρθει μετά την πιστοποίηση της επίτευξης αυτού του στόχου.
Στα πλεονεκτήματα του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και η δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης. Ο δικαιούχος βέβαια θα πρέπει να προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή, η οποία θα προέρχεται από τράπεζα ή άλλο εγκατεστημένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουρισμό και απασχολούν κατά μέσον όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία θέση μισθωτής εργασίας.
Ως υφιστάμενη επιχείρηση ορίζεται η εταιρεία εκείνη που έχει συσταθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού, δηλαδή οι αναλυτικοί ΚΑΔ, που θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης θα οριστούν στην αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

http://www.ethnos.gr/


Blog Widget by LinkWithin

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου