1.200 προσλήψεις Γεωπόνων και Εργατοτεχνιτών για το προγραμμα δακοκτονίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

1.200 προσλήψεις Γεωπόνων και Εργατοτεχνιτών για το προγραμμα δακοκτονίας


1.200 προσλήψεις Γεωπόνων και Εργατοτεχνιτών για το προγραμμα δακοκτονίας
Θέμα.  Προσδιορισμός  εποχιακών   αναγκών  και  καθορισμός   αριθμού  προσωπικού,   με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, για τη κάλυψη  του προγράμματος Δακοκτονίας  έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 3812,2009.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις :

α)   Της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α’ 234 ), «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

β)   Του  πρώτου  εδαφίου  της  παρ.  3  του  άρθρου  37  του  Ν.  3986/2011  (ΦΕΚ  Α’  152),  όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο Ζ.5. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ   Α’ 222) «Έγκριση  Μεσοπροθέσμου  Πλαισίου  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2013-2016-  Επείγοντα  Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016».

γ)   Των  άρθρων  186  (τομέας Β)  και  260  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  Α’ 87)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης»

δ)   Της  παρ. 2  του  άρθρου  49  του  Ν. 3943/2011  (ΦΕΚ  Α’ 66)  «Καταπολέμηση  της φοροδιαφυγής, στελέχωση   των   ελεγκτικών   υπηρεσιών   και   άλλες   διατάξεις   αρμοδιότητας   του   Υπουργείου Οικονομικών»

ε)   Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 98 ).

στ) Του Π. Δ./τος 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών …. Νέας Γενιάς» (Α’ 147)

ζ)   Του Π. Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 194).

η)   Τις  διατάξεις  του  Π.  Δ/τος  402/88  (ΦΕΚ  Α’  187)    «Οργανισμός  Υπουργείου  Γεωργίας»  όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

2.   Την   αριθμ.   95092/31-3-2011   κοινή   απόφαση   των   Υπουργών   Εσωτερικών   Αποκέντρωσης   και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  σχετικά  με  την  επιχορήγηση υπηρεσιών ελαιοκομικών νομών της Χώρας για κάλυψη δαπανών Δακοκτονίας.

3.   Το  με  αριθμ.  4890/8-4-2013  έγγραφο  του  ΑΣΕΠ  με  συνημμένη  γνωμοδότηση,  για  πλήρωση  θέσεων εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα Δακοκτονίας, έτους 2013, ύστερα από το αριθμ. 1211/40721/3-4-2013 αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4.   Το αριθμ. 1174/13234/31-1-2013 έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτ-σης, Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α., με το οποίο εισηγείται την κατανομή πιστώσεων για κάλυψη δαπανών έτους 2013 (προσωπικού, εργολάβων ψεκασμών και παγιδοθεσίας, προμήθειας υλικών κ.λ.π.).

5.   Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους   2.452.250,00€.  Η εν λόγω  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  Υπουργείου  Εσωτερικών  (Ε.Φ. ΚΑΕ      07-120)  σε  βάρος της αριθμ. 8423/1-3-2013  (ΑΔΑ.  ΒΕΔΓΝ-ΞΔΑ) Απόφασης του  Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 με ποσό 24.696.513,00 €προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».

6.   Ότι έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση των ελαιώνων σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας (7 εκατ. στρέμματα περίπου), εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές η εφαρμογή των πρώτων ψεκασμών θα απαιτηθεί να υλοποιηθεί 10 —  15 Ιουνίου 2013. Κατά συνέπεια πριν από αυτή την ημερομηνία θα πρέπει να αναρτηθούν παγίδες για τον έλεγχο του δακοπληθυσμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση έγκριση πρόσληψη του προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή   της   ελαιοπαραγωγής   της   χώρας   που   θα   πλήξει   το   ήδη   μειωμένο   εισόδημα   των ελαιοπαραγωγών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
ι.     Ορίζουμε ότι οι κατωτέρω περιγραφόμενες ανάγκες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι εποχικές κατά την έννοια του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει Πρόγραμμα δακοκτονίας : Αλλαγή των παγίδων, πορεία του δακοπληθυσμού, εφαρμογή των ψεκασμών.

Επιπλέον, επεξεργασία των στοιχείων του δακοπληθυσμού, της δακοπροσβολής των ψεκασμών, των επιπτώσεων των ψεκασμών στο οικοσύστημα. Παραλαβή, διαχείριση, αποστολή των υλικών δακοκτονίας στις Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Ελαιοκομικών Νομών και λογιστική παρακολούθηση αυτών, καταγραφή των υλικών και διανομή των υλικών στα ψεκαστικά συνεργεία.

2.      Καθορίζουμε,  για  το έτος 2013,  τον  αριθμό κατά κατηγορία εκπαίδευσης  του  προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, ως ακολούθως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0