7 Θέσεις εργασίας στην 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Χίος) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

7 Θέσεις εργασίας στην 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Χίος)


Η 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 12 μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως εξής:

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
5 ΔΕ Εργατοτεχνιτών


Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις
µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην διεύθυνση
Θεοπόµπου 7 Χίος 82100, υπόψη κ. ∆. Καραφυλλή , Ισ. Κυδωνάκη τηλ. 2271044238, εντός
προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρησης στης 09-04-
2013 στο διαδικτυακό κόµβο της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α
(http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
(από 10/04/2013 έως 19/04/2013) από της 09:00 έως της 14:00Καταληκτική ημερομηνία: 16/04/2013
Τηλέφωνο: 2271044238

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0