Επιδότηση σε άνεργες γυναίκες για χειροποίητα κοσμήματα κατ’ οίκον - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Επιδότηση σε άνεργες γυναίκες για χειροποίητα κοσμήματα κατ’ οίκον

Κοσμήματα από… σπίτι για σίγουρο εισόδημα. Αν είστε άνεργη ή απολυμένη γυναίκα, μπορείτε να στήσετε τη δική σας επιχείρηση μέσα στο σπίτι σας και να κερδίστε διπλά. Από τη μία να περιορίσετε στο ελάχιστο το κόστος και το ρίσκο του επιχειρηματικού ανοίγματος και από την άλλη να εξασφαλίσετε ένα ικανοποιητικό εισόδημα.

Στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ µπορούν να ενταχθούν γυναίκες ηλικίας από 18 έως 64 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργες ή έχουν απολυθεί ή απειλούνται µε απόλυση. Επίσης, µπορούν να υπαχθούν γυναίκες που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους ή είναι αυτοαπασχολούµενες µε εισόδηµα κάτω από το όριο της φτώχειας. Η επιδότηση φτάνει στο 100% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλλουν. Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στο πρόγραµµα από την 1η Μαρτίου και µέχρι τις 29 Μαρτίου 2013 στο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, http://www.ependyseis.gr/mis).

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται υποχρεωτικά µε το «Εντυπο υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αίτηση περιλαµβάνει το ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης της επιχείρησης και επέχει τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης. Υπογραµµίζεται ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος µπορεί να υποβάλλει µόνο µία πρόταση, είτε µεµονωµένα είτε ως εταίρος σε οµαδικό σχήµα.

Το ύψος της επιδότησης είναι από 10.000€ έως 20.000€ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιµων λειτουργικών δαπανών για µέγιστο διάστηµα 18 µηνών. Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων δεν µπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η υποβολή του «Εντύπου υποβολής» γίνεται υποχρεωτικά τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο). Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή υποβάλλονται µετά την ένταξη και έως την ηµεροµηνία που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο µέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr, http://www.ependyseis.gr/mis). Η ηλεκτρονική υποβολή περιλαµβάνει την πρόταση και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ως ηµεροµηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1η/3/2013 και ως καταληκτική η 29η/3/2013. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.

Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν αξιολογούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0