4.240 θέσεις εργασίας σε 78 μουσεία - εφορείες - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

4.240 θέσεις εργασίας σε 78 μουσεία - εφορείες


Οι θέσεις αφορούν κυρίως τις ειδικότητες Αρχαιολόγων, Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών, Συντηρητών Αρχαιοτήτων, Εργατοτεχνιτών και Ειδικευμένων Εργατών, που θα εργαστούν για την αποπεράτωση νέων μουσειακών υποδομών, στην αποκατάσταση οθωμανικών μνημείων, στη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, καθώς και στην ανάδειξη των σημαντικών βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων.
Οι προκηρύξεις θα εκδίδονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στα πρότυπα των Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ (βλ. πίνακα).
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εργασίας», η όλη διαδικασία προκηρύξεων θα πραγματοποιηθεί εκτός ΑΣΕΠ, με βάση το άρθρο 14, παράγραφος 2, περίπτωση Η του Ν.2190/94 που εξαιρεί των διαδικασιών ΑΣΕΠ την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για έργα αποκατάστασης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Ηδη η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής επιλογής προσωπικού (από υπαλλήλους της Γ.Γ. που υπηρετούν στη Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) με σκοπό τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, με τη σύνταξη πρακτικού και πινάκων κατάταξης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι προκηρύξεις θα εκδίδονται από τον ίδιο το φορέα, η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνεται κεντρικά (από τις υπηρεσίες της Γ.Γ. Πολιτισμού), ενώ όλοι οι διαγωνισμοί θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως το προσεχές φθινόπωρο.
Υπουργείο Πολιτισμού: Η κατανομή των θέσεων
Α΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
Β΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων9
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης3
ΤΕ Μηχανικών2
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών65
Γ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών3
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης3
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών6
Δ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων6
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών31
Ε΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων17
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών4
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης7
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών98
ΣΤ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων8
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης9
ΔΕ Εργατοτεχνιτών1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών26
Ζ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων15
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών3
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης4
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών18
Η΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων4
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης5
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών12
Θ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων5
ΔΕ Εργατοτεχνιτών26
Ι΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών6
ΙΑ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων5
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών3
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης4
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών16
ΙΒ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων14
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών12
ΙΓ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων11
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης6
ΔΕ Εργατοτεχνιτών50
ΙΔ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων12
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών35
ΙΕ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών52
ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων89
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών9
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών1
ΠΕ Αρχαιοβοτανολόγων1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης38
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών182
ΙΖ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων21
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών4
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών8
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης38
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών4
ΔΕ Εργατοτεχνιτών10
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών165
ΙΗ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων8
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης8
ΤΕ Μηχανικών2
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών24
ΙΘ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών5
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης4
ΤΕ Μηχανικών1
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων TΕΧΝΗΣ1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών30
Κ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων14
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΤΕ Μηχανικών2
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών42
ΚΑ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων7
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών3
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης5
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης6
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών8
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών8
ΚΒ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων12
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών10
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών3
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης14
ΔΕ Εργατοτεχνιτών50
ΚΓ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων54
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης13
ΔΕ Εργατοτεχνιτών57
ΚΔ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων13
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών3
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης6
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών48
ΚΕ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων14
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών4
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών2
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης18
ΔΕ Εργατοτεχνιτών4
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών57
ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων23
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών11
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης8
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών3
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών61
ΚΖ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων12
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών3
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων1
ΠΕ Μουσειολόγων1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών1
ΤΕ Μηχανικών1
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων Εργων Τέχνης10
ΔΕ Εργατοτεχνιτών4
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών73
ΚΗ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών2
ΔΕ Εργατοτεχνιτών2
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών3
ΚΘ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων8
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών21
Λ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων60
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης10
ΤΕ Μηχανικών5
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών420
ΛΑ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΛΒ΄ ΕΠΚΑ
ΔΕ Εργατοτεχνιτών2
ΛΓ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων17
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών4
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης9
ΤΕ Μηχανικών1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών64
ΛΔ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων11
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης7
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών113
ΛΕ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων7
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών3
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών3
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών1
ΠΕ Γεωτεχνικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης7
ΤΕ Μηχανικών1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών20
ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων4
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης4
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών22
ΛΖ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΤΕ Μηχανικών1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών12
ΛΗ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων6
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης3
ΔΕ Εργατοτεχνιτών6
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών8
ΛΘ΄ ΕΠΚΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων4
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης4
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών21
2η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών2
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών2
3η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών6
4η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων4
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης6
ΔΕ Εργατοτεχνιτών13
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών2
5η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης7
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών19
6η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών3
ΤΕ Μηχανικών3
ΔΕ Εργατοτεχνιτών23
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών23
7η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης9
ΔΕ Εργατοτεχνιτών4
8η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων6
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΔΕ Εργατοτεχνιτών9
9η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης3
ΔΕ Εργατοτεχνιτών3
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών5
10η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων18
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης12
ΤΕ Μηχανικών2
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης5
ΔΕ Εργατοτεχνιτών33
11η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων4
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών6
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης4
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης12
ΔΕ Εργατοτεχνιτών10
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών43
12η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων6
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης5
ΔΕ Εργατοτεχνιτών23
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών34
13η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων25
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών10
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών3
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης8
ΤΕ Μηχανικών3
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης28
ΔΕ Εργατοτεχνιτών45
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών40
14η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών2
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης5
ΔΕ Εργατοτεχνιτών37
15η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών3
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών16
16η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων10
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης3
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης14
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών38
17η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων3
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης15
18η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων4
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών3
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης3
ΔΕ Εργατοτεχνιτών7
19η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών15
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών14
20η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών14
21η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων9
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών4
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών4
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΤΕ Μηχανικών1
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης4
ΔΕ Εργατοτεχνιτών1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών35
22η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων4
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών10
23η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων5
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών2
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης4
ΤΕ Μηχανικών1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών23
24η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων9
ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης3
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών21
25η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων9
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών3
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης9
ΤΕ Μηχανικών2
ΔΕ Εργατοτεχνιτών25
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών30
26η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης6
ΔΕ Εργατοτεχνιτών23
28η ΕΒΑ
ΠΕ Αρχαιολόγων3
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης8
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών12
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών1
ΠΕ Γεωλόγων1
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών12
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών12
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΕ Αρχαιολόγων3
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΔΕ Εργατοτεχνιτών2
ΑΡΧΑΙΟΛ. ΙΝΣΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης1
ΑΡΧΑΙΟΛ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕ Αρχαιολόγων3
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης3
ΔΕ Εργατοτεχνιτών16
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών3
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών3
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Γεωπόνων1
Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΕ Αρχαιολόγων2
Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων1
ΠΕ Αρχαιολόγων - Ιστορικών Τέχνης2
ΠΕ Εθνολόγων Λαογρά φων1
Δ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΕ Αρχαιολόγων85
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης2
ΠΕ Ζωγράφων1
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης62
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης15
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών1
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών3
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων3
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών2
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ Τέχνης
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης
Αγγελική Μαρίνου ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0