Επιστημονικοί Εργαστηριακοί Συνεργάτες στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Επιστημονικοί Εργαστηριακοί Συνεργάτες στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας με την υπ' αριθμ. 18/5-12-2012 Απόφαση του Συμβουλίου του προκηρύσσει για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012-2013. θέσεις Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ Καλαμάτας.

Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον οι ανάγκες διδασκαλίας δεν καλύπτονται από τακτικά μέλη Ε.Π. και εφόσον εγκριθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ως ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών και των Εργαστηριακών Συνεργατών ορίζονται τα ίδια με αυτά της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, και Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Καλαμάτας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε ημερών (15) από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος καθώς και στον ιστότοπο: http://www.teikal.gr.

Πληροφορίες και έντυπο αίτησης παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, κατά τις ώρες 09:00 -13:00 και στο τηλέφωνο: 27210-45132.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0