Ηλεκτροτεχνίτης δικτύου στο ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή Αλιβερίου) - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Ηλεκτροτεχνίτης δικτύου στο ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή Αλιβερίου)


Ο  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. -Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Υποπρακτορείου ΚΥΜΗΣ, της ΔΕΔΔΗΕ/ Περιοχή Αλιβερίου που εδρεύει στο Αλιβέρι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχή Αλιβερίου, Ν. Κουβαρά 8-10, Τ.Κ.34500 ΑΛΙΒΕΡΙ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψιν κα Μελάνη Σταυρούλα (τηλ. επικοινωνίας:  2223024977).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 23/01/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/02/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad