Σχολικοί Ψυχολόγοι στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Σχολικοί Ψυχολόγοι στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

Περίληψη της Επαναπροκήρυξης της υπ.αριθμ. 10895/7-12-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως οκτώ (08) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Σχολικών Ψυχολόγων για την παροχή έργου υποστήριξης στις Σχολικές Μονάδες της πιλοτικής εφαρμογής των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας που λειτουργούν στην Αττική.


Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ) του Υπουργείoυ Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) – Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι, Νομός Αττικής Ιστοσελίδα  http://www.eye.minedu.gov.gr/  Αναθέτουσα Αρχή) με την υπ.αριθμ.395/15-01-2013 επαναπροκηρύσσει την υπ. αριθμ  10895/7-12-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έως οκτώ (08) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Σχολικών Ψυχολόγων, για την παροχή έργου υποστήριξης στις Σχολικές Μονάδες της πιλοτικής εφαρμογής των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας που λειτουργούν στην Αττική, στο πλαίσιο της Πράξης "Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Άξονας Προτεραιότητας 2», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικά Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.


Oι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, oι αρμοδιότητες και τα παραδοτέα των σχολικών ψυχολόγων περιγράφονται στο αναλυτικά τεύχος της επαναπροκήρυξης πρόσκλησης, (αρ. πρωτ. 395/15-01-2013) το οποίο παρέχεται τις εργάσιμες μέρες άνευ αντιτίμου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ. ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, 1ος όροφος, Γραφείο 1031 και θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα.


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τους α) κα.Άννα Αραβανή και β) κο. Νίκο Κατσούλη, Στελέχη της Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 1ος όροφος Γραφείο 1035, τηλ. 210 344 2151 ( aaravani@minedu.gov.gr nkatsoulis@minedu.gov.gr)


Οι αιτήσεις-προτάσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον Ελληνικό Τύπο ήτοι μέχρι και 7/2/2013 και ώρα 15.00 μ.μ., σε κλειστό φάκελο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), στην Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Ανδρέα Παπανδρέου 37 - ΤΚ 151 80 Μαρούσι (Γραφείο 1031), 1ος όροφος καθημερινά μέχρι τις 15.00 μμ. ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier) σε κλειστά φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, Προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37 - ΤΚ 151 80 Μαρούσι (Γραφείο 1031) ΜΟΝΑΔΑ Γ - Πρωτόκολλο Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. (Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου να αναγράφεται η ένδειξη που ακολουθεί: "Υποβολή Αίτησης-Πρότασης για την υπ'αριθμ. 395/15-01-2013 Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης)".


Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν αίτηση - πρόταση σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 10895/7-12-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται να την επιβεβαιώσουν με νέα αίτηση τους, χωρίς να υποβάλλουν εκ νέου το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους.


Η παρούσα περίληψη να δημοσιευθεί στον ημερήσιο ελληνικό τύπο. Το κόστος της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο "Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Άξονας Προτεραιότητας 2", του Ε.Π "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) (Υποέργο 2) με κωδικό Σ.Α.0458 και κωδικό Πράξης Σ.Α. 2010 ΣΕ 04580068 και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0