Ψυχολόγος από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Ψυχολόγος από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ «ΔΙΑΥΛΟΣ», σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού ΠΕ Ψυχολόγου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης:  Ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.
Γνώση χρήσης Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:

Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις
Επαγγελματική εμπειρία σε α σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους OTA ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.
Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή την Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Επισημάνσεις: Για την παραπάνω ειδικότητα απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όποια ειδικότητα αυτό απαιτείται.

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

Βιογραφικό σημείωμα.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.
Επικυρωμένο πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής: Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής. Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών η θα γίνει αυτοπροσώπως στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, οδός Αρχιδάμου 151, από την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 έως και την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013, καθημερινά από 9.00π.μ-13.00μ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο  27310-23440. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία, που θα ανακοινωθεί στους ιδίους.
Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που  θα οριστεί από το Δ.Σ. του Κέντρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0