5 Θέσεις εργασίας στην Πάτρα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

5 Θέσεις εργασίας στην Πάτρα


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών αναγκών ή πρόσκαιρων αναγκών, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2012, του Νομικού Προσώπου «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», που εδρεύει στην Γούναρη 76, και συγκεκριμένα του εξής 1 ΠΕ Εικαστικών (9 μήνες)
 2 ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών ή Παιδαγωγών (9 μήνες)
 2 ΠΕ Νηπιαγωγών (9 μήνες)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γούναρη 76 - Πάτρα τ.κ. 262 25 απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού υπόψη κας Αβραμίδη Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 2610-390963). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0