3 θέσεις εργασίας δωδεκάμηνης σύμβασης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

3 θέσεις εργασίας δωδεκάμηνης σύμβασης


Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν. Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δ. Διονύσου "Η ΕΣΤΙΑ" ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα για την κάλυψη αναγκών του, διάρκειας έως
δώδεκα (12) μήνες, ως εξής:

1 ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός
1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτή
1 ΥΕ Βοηθητικών εργασιώνΟι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο απόμ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή,  είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «  Η ΕΣΤΙΑ»,  Ανεµώνης 1  ΄Αγιος Στέφανος ΤΚ 14565  υπόψιν κ.   Λιοδάκη Μαρίας (τηλ.  επικοινωνίας: 210 81 41 700).


 Στην περίπτωσηαποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάσητην ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,  ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0