3 Θέσεις εργασίας Δ.Ε. οκτάμηνης σύμβασης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad

google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

3 Θέσεις εργασίας Δ.Ε. οκτάμηνης σύμβασης

Ο ∆ημος Θερμης  ανακοινώνει την πρόσληψη,  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  συνολικά τριών (3)  ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Θέρµης που εδρεύει στη Θέρµη Νοµού  Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα∆Ε Οδηγών  Λεωφορείων  
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,  εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή,  είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:  ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ,  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1,  ΤΚ 57001,  απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού υπόψιν της κ.  Βασιλική Καραµούτσιου ή Μελίνα Ραµπίδου ή Τολίκα Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2313-300747, 2313-300742, 2313- 300744). 


Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,  ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 26/11 έως και Τετάρτη 5/12, ώρες:8:00 π.μ. – 14: 00 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad


google.com, pub-9626582101319004, DIRECT, f08c47fec0942fa0