Θέσεις εργασίας σε παιδικό σταθμό - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Θέσεις εργασίας σε παιδικό σταθμό


Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»/ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος
  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 3
  • ΔΕ Βοηθών –Βρεφοκόμων 2
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλοεξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τηνυπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένηεπιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δημοκρατίας25 Τ.Κ. 57011 (Δημοτικό Κατάστημα), Γέφυρα Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την
υπ’ όψιν κου Κωνσταντίνου Παλιατσιώνη, τηλ. επικοινωνίας: 2310716905,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad