77 Θέσεις εργασιας στην Αττική - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

77 Θέσεις εργασιας στην Αττική


Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας, συνολικά Εβδομήντα επτά (77) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αττικής και στο Δήμο Γλυφάδας,
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν άνεργοι με τις ακόλουθες ειδικότητες σε ενέργειες κοινωφελούς χαρακτήρα:

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ψυχολόγοι (ΠΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ 1
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος- Λογιστής(ΠΕ ή ΤΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ:1
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ ή ΤΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ: 2.
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Γραμματέας (ΔΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ: 2.
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασοπόνοι (ΤΕ) -Δασολόγοι (ΠΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Φυσικοθεραπευτές ΤΕ.ΑΡΙΘΜΟΣ: 2.
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Εργάτες (ΥΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ: 45
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Κοινωνικοί Φροντιστές (ΔΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ: 6
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Καθαριστές- Οικιακοί βοηθοί (ΥΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ: 12
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγοι (ΠΕ ή ΤΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ: 1
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Επικοινωνία-Δημόσιες σχέσεις (ΠΕ ή ΤΕ) ΑΡΙΘΜΟΣ: 1

Η μηνιαία αμοιβή θα είναι 625,00 ευρώ και οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη, από 5/10/2012 έως 15/10/2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 αι να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία εξυπηρέτησης του Δικαιούχου στη διεύθυνση:
α) 3η Σεπτεμβρίου 69, ΤΚ 10433 2ος όροφος, Αθήνα, από Δευτ. έως Παρασκευή 09.00-14.00 είτε
β) Στο Δημαρχείο Γλυφάδας Άλσους 15 (ισόγειο) Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή και 11.00-14.00 είτε
γ)Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απευθύνοντάς τη στην κ. Μαρία Χατζή για την Ηράκλεια
Ένωση Αττικής Tax. Θυρίδα Τ. Θ. 70063 ΓΛΥΦΑΔΑ 16601 (Για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών). Τηλ. Επικοινωνίας 210-9626605, 6909419032.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δήμου Γλυφάδας, 4ος όροφος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας glyfada.gr β)στα γραφεία εξυπηρέτησης του δικαιούχου, γ) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.herakleia-att.gr), δ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr), και ε) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα Αιτήσεων * Διαγωνισμοί Φορέων * Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
- στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του Νότιου Περιφερειακού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad