Γεωλόγος στη Θεσσαλονίκη - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Γεωλόγος στη Θεσσαλονίκη


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Χαρακτηρισμός των εδαφικών συνθηκών στην Ελλάδα για ρεαλιστικές προσομοιώσεις σεισμικών εδαφικών κινήσεων:  πιλοτική εφαρμογή σε αστικά κέντρα»,  που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ?ια Βίου Μάθηση»  του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) –  Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο:  Θαλής.  Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης,  με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Κυρατζή Αναστασία,  καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει για διάστημα    12 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Τεχνική υποστήριξη στην συγγραφή τεχνικών εκθέσεων,  καταχώρηση και επεξεργασία σεισμολογικών και γεωλογικών στοιχείων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Να είναι Πτυχιούχοι Γεωλόγοι.
Να είναι εν ενεργεία μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ.
Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην επεξεργασία σεισμολογικών και γεωλογικών στοιχείων τουλάχιστον ενός έτους
Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΣΥΝΕΚΤΙΜ?ΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι (Master) στο αντικείμενο σεισμολογίας – Τεχνικής σεισμολογίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ?ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.  Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2.  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.  Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας,  καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ.(Κτίριο Σχολής Θετικών επιστημών), έως τις 08/10/2012 και ώρα 14.00
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 998526, 2310-998486


Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad