8 Θέσεις σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

8 Θέσεις σε Βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την υλοποίηση του Ευρωπαικού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007/2013 <<Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής>>, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ΄΄Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας Δήμου Καισαριανής << ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ >>΄΄ που εδρεύει στην Καισαριανή

(2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
(3) ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου
(3) YΕ Γενικών καθηκόντων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον  εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 46 ,Τ.Κ. 161 21, KAIΣΑΡΙΑΝΗ απευθύνοντάς την στο ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»,, , υπ΄ όψιν κ. Καμπίτση Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας: 2107229662).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad