7 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμφίπολης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

7 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμφίπολης


Ο Δήμος Αμφίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αμφίπολης που εδρεύει στο Ροδολίβος
(2) ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρου. (ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)
(2) ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρου
(2) ΔΕ 28 Χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα)
(1) ΥΕ 16 Εργατών-τριών Καθαριότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απόαυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη απόδημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μαςστην ακόλουθη διεύθυνση: Δ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Κων. Κιορπέ 22 Τ.Κ. 6204 1Ροδολίβος Σερρών (για ΣΟΧ 1/2012) , απευθύνοντάς την υπόψη κας Κουταντώνη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας 23243 50120). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad