Δήμος Καρδίτσας 4 Θέσεις εργασίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Δήμος Καρδίτσας 4 Θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρδίτσας


(2) ΔΕ Χειριστών Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB)
(1) ΔΕ Χειριστών Διαμορφωτή Γαιών (γκρέιντερ)
(1) ΔΕ Χειριστών Πλυντηρίου Κάδων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 431 00 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Χρυσάνθης Παπαδάκη και κας Ελένης Κορνιζίδη (τηλ. Επικοινωνίας : 2441350723 και 2441350722) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad