Δήμος Κω 2 θέσεις εργασίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Δήμος Κω 2 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κω , που εδρεύει στην Κω με την εφαρμογή και εκτέλεση των κάτωθι προγραμμάτων : 1. «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ανακύκλωση Διαφόρων Υλικών και στην Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων» και 2.α) «Συλλογή και ενοποίηση ετερογενών πληροφοριών γης σε ένα διαλειτουργικό πολυδιαστατό σύστημα πολλαπλού (multi-dimebsional/purpose)», β) «Συμμετοχή κοινoύ (partopatory volunteer crowd sourcing GIS)» και γ) «Επιμόρφωση και εμπλοκή δυναμικού νέων» περιοχής συνολικής διάρκειας έως και ενός (1) έτους .
(1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (με ειδίκευση στη Γεωπληροφορική)
(1) ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 7, απευθύνοντας
την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Χατζηγιακουμή Καλλιόπης, Ντακούμη Βασίλειου και Χατζημάρκου
Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2242360427, 2242360426).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad