Δήμος Ιλίου Αττικής 27 Θέσεις εργασιας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Δήμος Ιλίου Αττικής 27 Θέσεις εργασιας


ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠOΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ


Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι επτά (27) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»,που εδρεύει στο Δήμο Ιλίου Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)«Διοργάνωση
Προγραμμάτων μικρής διάρκειας, διοργάνωση εκδηλώσεων και διαφόρων τουρνουά του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»
 β) «Υλοποίηση προγράμματος εκμάθησης Σκάκι σε κατοίκους του Δήμου Ιλίου»
 γ)«Υποστηρικτικές δράσεις για τη λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. για τους κατοίκους του Δήμου Ιλίου»
  •  20 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (10 μήνες)
  •  1 ΠΕ Χοροδιδάσκαλο (Μοντέρνων) (9 μήνες)
  • 2 ΠΕ Πληροφορικής (9 μήνες)
  • 1 ΔΕ Εκπαιδευτών Σκάκι (10 μήνες)
  • 1 ΔΕ Κοπτικής - ραπτικής (Εκπαιδευτής) (9 μήνες)
  • 2 ΠΕ Ιατρών (χωρίς ειδικότητα) (10 μήνες)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.2
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης -ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου»,
Αγίου Φανουρίου 99, Τ.Κ. 131 22, Ίλιον, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διεύθυνσης του Νομικού
Προσώπου υπόψιν κας Μηλιώνη Χρ. (τηλ. επικοινωνίας: 210 2637395 και 210 2613899). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad