24 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

24 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής


Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής που εδρεύει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής(10) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
(7) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
(2) ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
(2) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
(1) ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Η/Υ
(1) ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(1) ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής, Τρωάδος 3
Τ.Κ. 153 42, Αγία Παρασκευή, απευθύνοντάς την υπόψη κας Στεφοπούλου (τηλ.
επικοινωνίας: 210 6537526).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad