Άρτα 15 Θέσεις εργασίας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Άρτα 15 Θέσεις εργασίας
Το Κέντρο κοινωνικής μεριμνάς -παιδείας - αθλητισμού - πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη 15 θέσεων εργασίας :


(12) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
(2) ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
(1) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ, Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- 47100 ΑΡΤΑ
υπόψιν κας Κοσμά-Καραμαντζάνη Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 2681024441

κ.Κοσμά-Καραμαντζάνη Παναγιώτα και 2681027436 κ.Γκαρτζώνη Ελένη). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad