14 Θέσεις εργασίας στην Χαλκιδική - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

14 Θέσεις εργασίας στην Χαλκιδική


Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών παροδικών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, νεκροταφείου και τεχνικής υπηρεσίας που εδρεύουν στις Δημοτικές Κοινότητες Ιερισσού, Αρναίας,

3) ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (Γ κατηγορίας)
(2) ΔΕ Οδηγοί ημιρυμουλκούμενων απορριμματοφόρων (Ε+Γ κατηγορίας)
(1) ΔΕ Χειριστής Ελαστικοφόρου φορτωτή (JCB)
(2) ΔΕ Υδραυλικών
(1) ΔΕ Χειριστής διαμορφωτή γαιών (γκρέϊτερ)
(1) ΥΕ Εργάτες/τριες Νεκροταφείου)
(4) ΥΕ Εργάτες/τριες καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στις ακόλουθες διεύθυνσεις: στην έδρα του Δήμου στην Ιερισσό 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ, απευθύνοντάς την στον Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Φαραντοπούλου Χρυσούλας (τηλ.επικοινωνίας: 2377350006), στο Δημοτικό Κατάστημα Αρναίας Τ.Κ. 63074 ΑΡΝΑΙΑ, απευθύνοντάς την επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κας Αργυρού Δέσποινας (τηλ.επικοινωνίας: 2372350104) και στο Δημοτικό Κατάστημα Παναγίας Τ.Κ. 63076
Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ, απευθύνοντας την επίσης στο Δήμο Αριστοτέλη υπόψιν κου Ηλία Απόστολου
(τηλ.επικοινωνίας: 2372350202).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad